ਖੇਡਾਂ

Contact us


    <h1>Contact Us !</h1>

    <h2 style="text-align: center;">Welcome to <span id="W_Name"> the desi tadka</span>!</h2>


    <p style="font-size: 17px;">Please email us if you have any queries about the site, advertising, or anything else.</p>


    <div style="text-align: center;">


      <img alt="contact-us" height="87" src="https://lh3.googleusercontent.com/-BA7qy8h_v1g/YLVCWDNZdCI/AAAAAAAAALw/rsHNJWX0BK4P5CuB0ymG8QkJ9A9E8KchgCLcBGAsYHQ/w320-h87/email-us-1805514__480.webp" width="320">


      <p style="margin-left: 25%;"><i class="fas fa-envelope-open-text" style="color: #2c3e50; font-size: 20px;"></i> <b><i> <span id="W_Email"><a href="mailto:shivsatyam242@gmail.com">shivsatyam242@gmail.com</a></span></i></b><br>


        <i class="fab fa-whatsapp-square" style="color: #3edc81; font-size: 20px;"></i> <b><span id="W_whatsapp"><a href="tel:9653210120">9653210120</a></span></b><br></p>    


      <h3 style="color: #3e005d;">We will revert you as soon as possible...!</h3>

      <p style="color: #3e005d; text-align: center;">Thank you for contacting us! <br><b>Have a great day</b></p>

      <span style="font-size: 1px; opacity: 0;">This page is generated with the help of <a href="https://www.blogearns.com/2021/06/free-contact-us-page-generator.html" style="color: inherit;">Contact Us Page Generator</a></span>

    </div>

  

No comments:

Post a Comment

Featured post

Breaking News ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ..?

Breaking News ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ..?